Home » General

Wanneer die Huweliksbootjie Sink

17 December 2009 No Comment

André Marx

Indien jy gedagvaar is vir ‘n egskeiding of op die punt staan om self te dagvaar vir ‘n egskeiding, is daar ‘n paar belangrike faktore om in gedagtehuwelik te hou.

Eerstens moet jy nooit toelaat dat jy gedwing word om enige skikkingsooreenkoms te teken alvorens jy dit nie met ‘n egskeidingsprokureur bespreek het nie.

Dit is altyd raadsaam om die dienste te bekom van ‘n ervare egskeidingsprokureur aangesien die reg van toepassing op egskeidings aangeleenthede hoogs gespesialiseerd is.

Tweedens moet jy seker maak dat aangeleenthede soos byvoorbeeld ‘n gade se pensioenbelang behoorlik aangespreek word, aangesien dit in baie gevalle ‘n groot gedeelte van die partye se boedels verteenwoordig.

Maak dus seker dat jou prokureur op hoogte is met die nuutste verwikkelinge op hierdie gebied.

Derdens moet jy seker maak dat daar voorsiening vir onderhoud vir jouself of ten minste vir nominale onderhoud, gemaak word.

Nominale onderhoud beteken dat die howe ‘n nominale bedrag van R1.00 (Een Rand) as synde onderhoud toestaan welke bedrag dan in die toekoms verhoog kan word.

Indien daar nie by egskeiding voorsiening gemaak word vir onderhoud vir een van die gades nie, kan die hof nie op ‘n latere stadium enige onderhoud toestaan nie.

Waar een van die partye gevorderd in ouderdom is en die grootste gedeelte van die huwelik die huishouding hanteer en die kinders versorg het, is die howe meer geneë om permanente onderhoud toe te staan.

Indien die party nog relatief jonk is en opgelei of opleibaar is, sal die howe hoogstens rehabilitatiewe onderhoud (d.w.s. onderhoud vir ‘n sekere tydperk) toestaan ten einde die party in staat te stel om hom / haar self te laat oplei en sy / haar voete in die arbeidsmark te vind.

Die verdeling van die boedel is seker die belangrikste aspek tydens die egskeidingsproses aangesien dit jou ekonomiese oorlewing gaan bepaal.

Die verdeling van die boedel sal afhang van die huweliksgoedere bedeling tot ‘n toekenning van ‘n gedeelte van die een gade se boedel aan die ander gade.

Maak seker dat jou prokureur oor die nodige kundigheid beskik om hierdie aspek te hanteer.

Egskeidings is ‘n pynlike en emosionele proses maar met die ondersteuning en bystand van ‘n kundige egskeidingsprokureur kan jy ten minste die vermoëns regtelike aspekte van die egskeiding aan hom / haar toevertrou.

Vir verdere inligting kontak André Marx by telefoonnommer 012 654 4270 of SMS die woord ATTORNEY na 35521 of besoek die webtuiste www.divorce-attorney.co.za

Comments are closed.